Obronione prace magisterskie

Poniżej umieszczona jest lista tytułów prac magisterskich.
Więcej informacji można uzyskać w Dziekanacie Wydziału MIM.

 • Metody quasi Monte Carlo w ubezpieczeniach życiowych.
 • Problemy stosowania jednorodnych łańcuchów Markowa do modelowania systemów bonus-malus w ubezpieczeniach.
 • Matematyczne modele reasekuracji działalności zakładu emerytalnego.
 • Wybrane modele wielowymiarowej teorii zaufania.
 • Procesy Markowa z wieloma stanami w zastosowaniu do ubezpieczenia długoterminowej opieki medycznej.
 • Przegląd wypukłych miar ryzyka w finansach.
 • Proces optymalnego inwestowania ubezpieczyciela.
 • Modelowanie procesu bogactwa ubezpieczyciela.
 • Zastosowanie kopuli w modelowaniu ryzyka ubezpieczeniowego.
 • Poszukiwanie bogatych łamanych efektywnych w modelu Markowitza przy pomocy własnej implementacji algorytmu prostej krytycznej.
 • Wyznaczenie implikowanej macierzy kowarancji w oparciu o model B-S.
 • Koherentna miara ryzyka - Weighted VaR i jej zastosowania.
 • Modelowanie ratingów kredytowych.
 • Numeryczne rozwiązywanie stochastycznych równań różniczkowych z zastosowaniem do modeli walutowych.
 • Sterowane łańcuchy Markowa i ich zastosowanie w teorii ruiny.
 • O zastosowaniu analizy składowych głównych do estymacji wartości zagrożonej ryzykiem straty (VaR) portfela w obligacji o stałym dochodzie.
 • O analizie portfelowej wartość średnia - wartość zagrożona.
 • Zastosowanie portfela wolnego od ryzyka w finansach.
 • Badanie hipotezy skalowania w danych z rynku finansowego.
 • Różnica pomiędzy stopami terminowymi Forward i Futures.
 • Akumulacja oszczędności emerytalnych w OFE jako proces Markowa.
 • Porównanie wartości oczekiwanych zwrotów w strategiach "filtru" i "kup i trzymaj".
 • O metodzie delta-gamma estymacji wartości zagrożonej (VaR).
 • Kalkulacja rezerw na szkody zaszłe ale niezlikwidowane - modyfikacje metody Chain-Ladder.
 • Modele przestrzennego zróżnicowania składek ubezpieczeniowych.
 • Maksymalizacja funkcji użyteczności z ograniczeniami.
 • Matematyczne metody kalkulacji rezerw ubezpieczeniowych.
 • Matematyczne modele portfeli opcyjnych.
 • Matematyczne modele ubezpieczonych portfeli funduszy inwestycyjnych.
 • Wycena opcji wymiany.
 • Stochastyczne modelowanie struktury terminowej stóp procentowych w zależności od oczekiwanych decyzji administracyjnych.
 • Optymalizacja portfela obligacji.
 • Kalkulacja rezerw w ubezpieczeniach z uwzględnieniem zależności wartości szkody i czasu jej likwidacji.
 • Tworzenie tablic trwania życia przy użyciu graduacji na potrzeby ubezpieczeń emerytalnych.
 • Ogólny model Hulla-White'a.
 • Zarządzanie ryzykiem portfela obligacji.
 • Testowanie związku między zmiennymi losowymi przy hipotezie zerowej, że funkcja wiążąca jest kopulą Gaussa.
 • Wrażliwość rachunku składek i rezerw w ubezpieczeniach grupowych na zmiany parametrów technicznych.
 • Metody estymacji parametrów procesów ARCH i GARCH.
 • Optymalizacja składu portfela aktywów firmy ubezpieczeniowej.
 • Klasyczne zagadnienia matematyki aktuarialnej.
 • Oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny zakładu emerytalnego.
 • Strategie replikacji losowego strumienia zobowiazań.
 • Addytywność miar ryzyka i problem dekompozycji składki ubezpieczeniowej za portfel kontraktów na składki za indywidualne kontrakty.
 • Modelowanie funkcjonowania systemów emerytalnych.
 • Wycena swapów z ryzykiem kredytowym.
 • Pojęcie komonotoniczności i jego zastosowania w ubezpieczeniach.
 • Matematyczne modele wyceny jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.
 • Modele wyceny zabezpieczonych zobowiązań dłużnych (CDO).
 • Liniowa empiryczna predykcja bayesowska i problem wielkich szkód w ubezpieczeniach.
 • Metoda bootstrap w kalkulacji rezerw ubezpieczeniowych.
 • Estymacja macierzy łańcucha Markowa na podstawie "makrodanych".
 • Uogólnienia mieszaniny rozkładów wykładniczych w teorii ruiny.
 • Prognozowanie tablic trwania życia. Wybrane modele parametryczne i podejścia nieparametryczne.
 • Model z nominalną zmienną zależną obarczoną błędem klasyfikacji - zastosowanie do badania oszustw ubezpieczeniowych.
 • Matematyczne modele rezerw emerytalnych.
 • Wycena obligacji z wbudowaną opcją.
 • Value at Risk dla portfela kredytowego - podejście struturalne.
 • Model rynku o stałej elastyczności wariancji.
 • Modelowanie rynku finansowego przy pomocy procesu Levy'ego.
 • Zastosowanie rozkładów wielopunktowych do aproksymacji funkcji prawdopodobieństwa ruiny.
 • Model wielu stanów w ubezpieczeniach zdrowotnych.
 • Quasi - liniowa predykcja bayesowska, gdy warunkowy rozkład obserwacji jest rozkładem złożonym.
 • Matematyczne modele funkcjonowania zakładu emerytalnego.